Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пелетен котел за отопление на оранжерия за зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 59077.61.62, местност „Гьоло-оризарнико“ по КККР на с. Първомай,

Инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пелетен котел за отопление на оранжерия за зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 59077.61.62, местност „Гьоло-оризарнико“ по КККР на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград„, с възложител В. Учителска…/П-01-404-1