Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на система за капково напояване и котел на пелети за нуждите на оранжерии, изградени в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на система за капково напояване и котел на пелети за нуждите на оранжерии, изградени в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с възложител К. Учителски…/П-01-295-1