Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.625.316 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.625.316 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел напояване на зелени площи към изградения автосервиз в имота“ с възложител ЕТ „ДЕСИЛИЯ-БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ“…/П-01-239-1