Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1″, изграден в поземлен имот с идентификатор 57176.64.44 по КККР на с. Поленица, общ. Сандански, обл. Благоевград

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1″, изграден в поземлен имот с идентификатор 57176.64.44 по КККР на с. Поленица, общ. Сандански, обл. Благоевград”, с възложител „ПИРОС” ООД…/П-01-306 -1