Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 026767.155.55 в местност „Асаница“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 026767.155.55 в местност „Асаница“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител „СКАНДИНАВИАН КОНСУЛТ“ ЕООД…/П-01-343-1