Инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на  депо за неопасни битови отпадъци, на територията на Община Земен“

Инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на  депо за неопасни битови отпадъци, на територията на Община Земен“…/П-01-275-4