Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Закупуване на специализирани машини и съоръжения за земеделско стопанство на ЗП Г. Калайджиев, свързани с подобряване на иновациите и напояването във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2022г., мярка „Иновации в материални активи“

Инвестиционно предложение за „Закупуване на специализирани машини и съоръжения за земеделско стопанство на ЗП Г. Калайджиев, свързани с подобряване на иновациите и напояването във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2022г., мярка „Иновации в материални активи“, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“…/П-01-278-1