Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 68792.228.13, местност „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 68792.228.13, местност „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград и водовземане от съществуващо водовземно съоръжение за поливане на зелени и тревни площи“ с  възложител „Логодиви“ ЕООД…/П-01-322-1