Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 66460.208.2, местност Лозенски андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 66460.208.2, местност Лозенски андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ с възложител Г. Крумов…/П-01-349-1