Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35-40 м в поземлен имот с идентификатор 14341.27.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново

Инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35-40 м в поземлен имот с идентификатор 14341.27.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“, с възложител Кочо Колишев…/П-01-292-1