Инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Коняво

Инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Коняво, община Кюстендил“, с възложител община Кюстендил…/П-01-118-3