Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за селскостопанска продукция и инвентар с помещения за обитаване  в поземлен имот с идентификатор № 436999.5.12 в местността „Манастира“ по КК и КР на с. Лиляново

Инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за селскостопанска продукция и инвентар с помещения за обитаване  в поземлен имот с идентификатор № 436999.5.12 в местността „Манастира“ по КК и КР на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград…/П-01-342-1