Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и външно ел. захранване в имот № 20585.17.22, местност „Кестените“, землище на с. Делчево

Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и външно ел. захранване в имот № 20585.17.22, местност „Кестените“, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с Възложител Г. Андонов…/П-01-20-2