Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изграждане на четири броя вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 35434.3.73, в землището на с. Калище, община Ковачевци, община Перник“, с възложител Т.  Тодоров

Инвестиционно предложение за „Изграждане на четири броя вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 35434.3.73, в землището на с. Калище, община Ковачевци, община Перник“, с възложител Т.  Тодоров…./П-01-40-3