Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Изток с цел предоставяне на обществена услуга „доставка на вода за напояване“

Инвестиционно предложение за „Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Изток с цел предоставяне на обществена услуга „доставка на вода за напояване“ на земеделски култури, чрез изградени съоръжения“, с възложител „Напоителни системи“ЕАД…/П-01-363-1