Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Изменение на инвестиционно намерение „Жилищно строителство“ в имот № 007076 по КВС на землището на с. Ковачевица

Инвестиционно предложение за „Изменение на инвестиционно намерение „Жилищно строителство“ в имот № 007076 по КВС на землището на с. Ковачевица, община Гърмен`…/П-01-174-3