Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на овце, разположена в УПИ ХХ1-008019 и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж за нуждите на фермата в УПИ 1-245, землище на с. Лъки

Инвестиционно предложение за „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на овце, разположена в УПИ ХХ1-008019 и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж за нуждите на фермата в УПИ 1-245, землище на с. Лъки, община Хаджидимово, обл. Благоевград” с Възложител А. Софков…/П-01-281-7