Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Струма при с. Невестино- Тип 1“

Инвестиционно предложение за „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Струма  при с. Невестино- Тип 1“, с възложител МОСВ…/П-01-411-1