Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци в УПИ XI-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци в УПИ XI-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ с Възложител ЕТ „Димитър Христов-Нети“…/П-01-238-5