Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Подновяване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК – 1, изградено в поземлен имот с идентификатор 57159.504.102 по одобрените КК и КР на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Инвестиционно предложение за „Подновяване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК – 1, изградено в поземлен имот с идентификатор 57159.504.102 по одобрените КК и КР на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „Снабдяване, заготовки и монтаж“ООД, с. Покровник, до Митница, община Благоевград…./П-01-84-1