Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Подобряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на р. Струма в участък с дължина 1200 м по течението от моста в кв. Бела вода

Инвестиционно предложение за „Подобряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на р. Струма в участък с дължина 1200 м по течението от моста в кв. Бела вода, гр. Перник до гр. Батановци, община Перник“ с Възложител Областна администрация – Перник…/П-01-89-2