Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Почистване на речни корита и дерета в урбанизираната територия на община Благоевград, област Благоевград“

Инвестиционно предложение за „Почистване на речни корита и дерета в урбанизираната територия на община Благоевград, област Благоевград“…/П-01-195-3