Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство в язовир „Нова Ловча“, находящ се в поземлен имот е идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово област Благоевград

Инвестиционно предложение за „предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство в язовир „Нова Ловча“, находящ се в поземлен имот е идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“ с Възложител „АКВАРИЯ М“ ООД…./П-01-407-1