Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 66874.31.252 с площ от 6097 кв.м в местността „Плевнището“, землище на село Скребатно

Инвестиционно предложение за „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 66874.31.252 с площ от 6097 кв.м в местността „Плевнището“, землище на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“  от „Нива“  в „Трайни насаждения“ с Възложител  Община Гърмен…/П-01-337-1