Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.44.27 по КК и КР на гр. Сапарева баня

Инвестиционно предложение за „ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.44.27 по КК и КР на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, с цел жилищно строителство“ с възложител Й. Кацарски…/П-01-213-3