Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща разпределителна шахта и резервоар и подмяна на съществуващи довеждащи и отвеждащи водопроводи към нея за селата-с. Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката“

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуваща разпределителна шахта и резервоар и подмяна на съществуващи довеждащи и отвеждащи водопроводи към нея за селата-с. Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката“ и „Реконструкция на съществуващи резервоари и подмяна на съществуващи довеждащи и отвеждащи водопроводи към тях с. Микрево“, с възложител община Струмяни…/П-01-322-3