Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на ГНК 4, землища на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на ГНК 4, землища на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Струма-Места“ с Възложител „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Струма-Места“, гр. Дупница…/П-01-37-1