Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вилна сграда”, находяща се в имот с идентификатор 37174.12.24, местност „Селимица”, землище на с. Кладница

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вилна сграда”, находяща се в имот с идентификатор 37174.12.24, местност „Селимица”, землище на с. Кладница, общ. Перник, област Перник”…./П-01-213-2