Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение за „Ремонтно-възстановителни работи на Корекция на река Седелска, приток на река Струма от км 0+000 до 0+500 км на ляв и десен бряг, землище с. Драката

Инвестиционно предложение за „Ремонтно-възстановителни работи на Корекция на река Седелска, приток на река Струма от км 0+000 до 0+500 км на ляв и десен бряг, землище с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“ с Възложител „Напоителни системи“ ЕАД кон Струма – Места…/П-01-236-3