Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) на площадка обособена от Община Благоевград след изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 78464.6.10, местност „Емешен“ по одобрената кадастрална карта на с. Церово, общ. Благоевград“, с възложител община Благоевград

Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) на площадка обособена от Община Благоевград след изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 78464.6.10, местност „Емешен“ по одобрената кадастрална карта на с. Церово, общ. Благоевград“, с възложител община Благоевград…./П-01-24-3