Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 000687, землище на с. Будилци

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в поземлен имот с идентификатор 000687, землище на с. Будилци, община Кресна, област Благоевград“, с възложител Д. М. П-01-1-1