Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение изграждане на автоматизирана система за капково напояване в землище на с.Левуново и с.Ново Кономлади

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови масиви на площ от 125.452 дка в поземлени имоти с идентификатор 002008,092009, 095001,096001, 096002, 096003,097001, 097002, 097003 и 097005 в землище на с.Левуново и ПИ 007003, 007004, 007005 в землище на с.Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“, с възложител „ВИА ВЕРДЕ М“ЕООД…П-01-470-4