Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели в имот №41112.25.162, местност „Жабокрътски рид“

Инвестиционно предложение „Изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели в имот №41112.25.162, местност „Жабокрътски рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил” с възложител „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КАМПЪНИ“ ООД…/П-01-95-1