Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.206.691, м. „Соколовец” по КККР на гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.206.691, м. „Соколовец” по КККР на гр. Сандански, област Благоевград“…/П-01-86-1