Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща в поземлен имот №000265

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща в поземлен имот №000265, местност „Реката“, землище на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил” с възложител В. Г. …/П-01-56-1