Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда – автосервиз, търговски обект, складови помещения в част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност „Въпата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен

Инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда – автосервиз, търговски обект, складови помещения в част (1000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 18366.68.54, местност „Въпата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител М. Чавдаров и Ю. Иброшев…/П-01-194-3