Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Кател“ ООД, чрез „Астра Консулт“ ЕООД – упълномощено лице…/П-01-339-1