Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс „Бърдище“ в поземлен имот с идентификатор 69239.151.83 в землището на с. Стефаново

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс „Бърдище“ в поземлен имот с идентификатор 69239.151.83 в землището на с. Стефаново, община Радомир, област Перник“ с възложител „СТОПАНИТЕ БГ” ЕООД…/П-01-248-3