Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.501.495 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.501.495 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от КЕИ № 4 и КЕИ № 5 на находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „ВИСМАР ИНВЕСТ“ ЕООД…/П-01-264-3