Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за бройлери с обслужващи стопанства в ПИ с идентификатор № 39339.118.19 по КК на с. Крайници

Инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за бройлери с обслужващи стопанства в ПИ с идентификатор № 39339.118.19 по КК на с. Крайници, общ. Дупница, местност „Овчарници при Свилен Крекманов“ с възложител „ЛА ФАТТОРИЯ“ ЕООД…/П-01-287-3