Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „ Изграждане на „Крайпътен обслужващ обект – Автосервиз и автомивка“ в обхвата на поземлен имот 61813.132.6, местност „Дворене“, землището на град Разлог, община Разлог“

Инвестиционно предложение „ Изграждане на „Крайпътен обслужващ обект – Автосервиз и автомивка“ в обхвата на поземлен имот 61813.132.6, местност „Дворене“, землището на град Разлог, община Разлог“, с възложител „АУТО – ФОКИ“ ЕООД…/П-01-220-3