Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 бр. къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6032, 02693.501.6033, 02693.501.6034, 02693.501.6035,        02693.501.6048,        02693.501.6049, 02693.501.6050, 02693.501.6051, 02693.501.6053 по одобрени КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 бр. къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6032, 02693.501.6033, 02693.501.6034, 02693.501.6035,        02693.501.6048,        02693.501.6049, 02693.501.6050, 02693.501.6051, 02693.501.6053 по одобрени КК и КР на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 и КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня, община Разлог към къщите за гости”, с възложител “ГЕОТЕХМИН” ООД…/П-01-364-1