Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за съхранение на скрап от моторни превозни средства /МПС/ в ПИ с идентификатор 06286.32.22.1 гр. Брезник

Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за съхранение на скрап от моторни превозни средства /МПС/ в ПИ с идентификатор 06286.32.22.1 гр. Брезник , сграда разположена в ПИ с идентификатор 06286.32.22 гр. Брезник“, с възложител „ИБИС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД“…/П-01-196-1