Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на овце в поземлен имот с идентификатор 61813.297.1

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на овце в поземлен имот с идентификатор 61813.297.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител К. К….П-01-354-3