Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 20345.9.11, местност „Свети Димитър“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 20345.9.11, местност „Свети Димитър“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Г. Паскалев…/П-01-295-1