Инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в имот с идентификатор 65345.4.357, местност „Прогоно“

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в имот с идентификатор 65345.4.357, местност „Прогоно“ по кадастралната карта и кадастралните рагистри на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил” с възложител „Ка Инвес“ ЕООД…/П-01-102-3