Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново предприятие за добив и преработка на месо и ще се реализира на терен поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност „Хайрянето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново предприятие за добив и преработка на месо и ще се реализира на терен поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност „Хайрянето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев“, с възложител „Виа Кънстракшън“ ЕООД…/П-01-421-4