Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.24.42, местност Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.24.42, местност Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложител „БИЛД СИТИ 2017“ ЕООД…/П-01-326-3