Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище и СПА УПИ VI-168,101 с площ 6721 кв.м., кв. 17 по плана на с. Кромидово, общ. Петрич“

Инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище и СПА УПИ VI-168,101 с площ 6721 кв.м., кв. 17 по плана на с. Кромидово, общ. Петрич“ с възложител “АМИЧИДИ” ООД…/П-01-375-4