Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на гараж за земеделска техника и офис сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.1.45 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград” с възложител Д. Чонгов

Инвестиционно предложение „Изграждане на гараж за земеделска техника и офис сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.1.45 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград” с възложител Д. Чонгов…/П-01-318_2